ПРОЕКТ НА АДВАЙЗЪРС ДЖЪСТ ИН ТАЙМ ЕООД

ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
№BG05M9ОP001-1.023-0149

Проектът се финансира от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ